Biuletyn Informacji Publicznej

Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego

OŚ PRIORYTETOWA

05. – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

05.01 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

RPOP.05.03.01-16-0028/16

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

09.08.2017 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 579 824,32 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

3 179 762,61 PLN co stanowi 62,71 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OPIS PROJEKTU

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu zachowania i odtworzenie historycznego wyglądu piwnicznej części zabytkowego Kompleksu Zamkowego w Koźlu. Obiekt zostanie udostępnionyc mieszkańcom miasta oraz turystom. Stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności Muzeum Ziemi Kozielskiej. Dobór lokalizacji wynika z rangi zabudowy oraz wartości historycznej jaką ona ze sobą niesie. Z kwerendy przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu wynika, że pozostałości XII-wiecznej wieży na dziedzińcu kozielskiego zamku są najstarszą murowaną budowlą na terenie woj. opolskiego, a być może nawet są to pozostałości najstarszego w Polsce murowanego stołpu. Dlatego też relikty te zostaną przykryte specjalną kopułą, a powstałe w ten sposób pomieszczenie podziemne stanie się integralną częścią produktu realizacji projektu jakim jest Muzeum Ziemi Kozielskiej – obiektu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez poprawę stanu zachowania piwnic zamkowych, renowację dziedzińca i stworzenie oferty turystyczno-kulturowej Muzeum Ziemi Kozielskiej na terenie Kompleksu Zamkowego w Koźlu. Rezultat projektu służyć będzie mieszkańcom K-Koźla, całego woj. opolskiego oraz turystom. Realizacja celu głównego nastąpi w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
1) Zahamowanie postępujących zniszczeń i degradacji historycznie niezwykle cennej substancji zabytkowej jaką stanowi Kompleks Zamkowego w K-Koźlu
2) Poprawa stanu technicznego obiektu poprzez wykonanie prac renowacyjnych we wnętrzach podziemi piwnicznych i stworzenie w nich pomieszczeń kulturowo-wystawienniczych.
3) Zwiększenie funkcjonalności dziedzińca poprzez jego odnowę i budowę pawilonu wejściowego do ww. piwnic oraz oświetlenia znajdującej się w nich sali reliktu.
4) Stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturowo-wystawienniczej poprzez nabycie niezbędnego wyposażenia ruchomego.
5) Wzmocnienie wartości historycznej organizowanych wystaw poprzez konserwację wybranych muzealiów.
6) Popularyzacja kultury poprzez prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Ziemi Kozielskiej, organizację wydarzeń cyklicznych oraz działań o charakterze edukacyjnym skierowanych m.in.do dzieci w wieku szkolnym.
7) Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez sfinansowanie racjonalnych technicznych usprawnień umożliwiających korzystanie ww. grupie społecznej z oferty Muzeum.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel