Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach

Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach

Oś Priorytetowa

05. – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie

05.01 – Ochrona różnorodności biologicznej

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.05.01.00-16-006/15

Data podpisania umowy o dofinansowanie

21.12.2015 r.

Wartość projektu

1.525.032,00 PLN

Wysokość dofinansowania

1.113.120,85 PLN co stanowi 72,99 % wartości projektu

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Opis projektu

Miejscem realizacji projektu jest teren parku zabytkowego w os. Sławięcice. Teren ten jest cenny przyrodniczo przede wszystkim z powodu występowania tam pachnicy dębowej – chrząszcza, który objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza, a także opracowany zostanie plan ochrony bioróżnorodności oraz opisy lokalizacji gatunków chronionych. Dodatkowo, w celu  zwiększenia świadomości społeczeństwa, wydana zostanie publikacja, która powstanie w oparciu o materiały zgromadzone w pierwszej fazie realizacji projektu. Aby zapewnić rodzimym gatunkom najkorzystniejsze warunki do rozwoju, zaplanowano usunięcie obcych gatunków inwazyjnych, pielęgnację istniejących roślin oraz nasadzanie rodzimych krzewów i bylin. Ponadto, ochroną objęte zostaną istniejące pomniki przyrody oraz wytyczone nowe. W celu ograniczenia presji ludzkiej na siedliska gatunków chronionych wytyczona zostanie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna z elementami małej architektury.

Cel projektu:

Głównymi celami projektu są: ochrona różnorodności biologicznej na terenie Kędzierzyna-Koźla, z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, ochrona pomników przyrody na terenie parku i wytyczenie nowych, ograniczenie populacji gatunków inwazyjnych. Istotnym celem jest również ograniczenie presji ludzkiej na siedliska i gatunki chronione poprzez wytyczenie ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych wraz z elementami małej architektury, propagowanie wiedzy na temat walorów przyrodniczych zabytkowego parku poprzez wydanie publikacji na temat jego walorów przyrodniczych i bioróżnorodności oraz wytyczenie interaktywnej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel