Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

OŚ PRIORYTETOWA:

09 – Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

09.01 – Rozwój edukacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.03-16-0014/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

07.02.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 125 273,20 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 806 481,62 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

07.05.2017 – 25.10.2019

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Działaniami projektu objęte zostaną wszystkie ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle - łącznie 20 przedszkoli. W projekcie udział weźmie 1306 dzieci (w tym 407 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 43 dzieci z niepełnosprawnością) i 110 nauczycieli. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące typy projektów określone dla poddziałania 9.1.3.: rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; wydłużenie godzin pracy przedszkoli; doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Zaplanowano 6 zadań merytorycznych zgodnie z pkt 5.1 wniosku. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z potrzeb dzieci przedszkolnych i nauczycieli, które zidentyfikowano na podstawie opracowanych przez ośrodki wychowania przedszkolnego diagnoz. Zapotrzebowania przedszkoli, dzieci przedszkolnych, nauczycieli w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia zdiagnozowano uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizycznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez poszczególne przedszkola oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Realizacja kompleksowego projektu, ma na celu rozwiązanie problemów i zaspokojenie wszystkich zdiagnozowanych potrzeb i problemów. 

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczne Przedszkole nr 2

Kozielska 3  

47-224 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczne Przedszkole nr 5

1 Maja 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczne Przedszkole nr 6

Tadeusza Kościuszki 21 

47-224 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczne Przedszkole nr 7

Jordanowska 14 

47-223 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczne Przedszkole nr 8

Romana Dmowskiego 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczne Przedszkole nr 9

Harcerska 16  

47-220 Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczne Przedszkole nr 10

Władysława Broniewskiego 5 

47-225-Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczne Przedszkole nr 11

Mikołaja Reja 14  

47-224 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczne Przedszkole nr 12

Bolesława Chrobrego 28  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczne Przedszkole nr 13

Piastowska 10  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

12

Publiczne Przedszkole nr 14

Roosevelta 13   

47-200 Kędzierzyn-Koźle

13

Publiczne Przedszkole nr 15

Spółdzielców 3  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

14

Publiczne Przedszkole nr 17

Karola Szymanowskiego 29 

47-206 Kędzierzyn-Koźle

15

Publiczne Przedszkole nr 18

Sławięcicka 96B  

47-230 Kędzierzyn-Koźle

16

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Jana Brzechwy 80  

47-230 Kędzierzyn-Koźle

17

Publiczne Przedszkole nr 21

Filtrowa 13  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

18

Publiczne Przedszkole nr 22

9 maja  4   

47-220 Kędzierzyn-Koźle

19

Publiczne Przedszkole nr 23

Wierzbowa 4   

47-224 Kędzierzyn-Koźle

20

Publiczne Przedszkole nr 24

Leszka Białego 7    

47-232 Kędzierzyn-Koźle

21

Publiczne Przedszkole nr 26

Bolesława Śmiałego 5  

47-232-Kędzierzyn-Koźle

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Terminy realizacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

 • rozpoczęcie realizacji projektu – 07.05.2017r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 27.09.2019r.
 • zakończenie finansowe realizacji projektu – 25.10.2019r.

 Styczeń 2017r.

 • podpisanie umowy o dofinansowanie
 • spotkanie z dyrektorami przedszkoli w celu omówienia sposobu realizacji projektu

 Luty 2017r. – Marzec 2017r.

 • opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 20 przedszkoli wymienionych w diagnozach przygotowanych przez poszczególne przedszkola.

 Kwiecień 2017r.

 • ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 • ogłoszenie konkursu na koordynatora projektu

 Maj 2017r.

 • wystąpienie o zaliczkę na realizację projektu do Instytucji Zarządzającej
 • rozstrzygnięcie przetargu na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
 • zatrudnienie koordynatora projektu przy wydziale WO (zgodnie z wytycznymi koordynator może być zatrudniony tylko na okres realizacji projektu)

Czerwiec 2017r.

 • podpisanie umowy na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych

 Lipiec – sierpień 2017r.

 • dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedszkoli

 Wrzesień 2017r. – czerwiec 2019r.

 • realizacja w 18 przedszkolach zajęć w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
 • realizacja w 20 przedszkolach zajęć w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 • wydłużenie godzin pracy przedszkola (PP17)
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z 18 przedszkoli

 Wrzesień 2019r.

 • zakończenie rzeczowej realizacji projektu

 Październik 2019r.

 • rozliczenie projektu

REALIZACJA

ZADANIE 1: Realizacja zajęć w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

W ramach tego zadania prowadzone są między innymi zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, taneczne, badawcze, matematyczne, informatyczne, teatralno-artystyczne, kulinarne, fotograficzne, gry logiczne oraz nauka języka angielskiego.
Zajęcia te przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do osiągania sukcesu w szkole oraz w życiu dorosłym. Kompetencje kluczowe bez względu na ich rodzaj uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie.
Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest niezbędną podstawą uczenia się. Z kolei umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim innym działaniom edukacyjnym. Jest to zestaw najważniejszych kompetencji, bez których nie można kształtować pozostałych kompetencji. Każdemu niezbędne są umiejętności uniwersalne, które są składowymi kompetencji kluczowych. Równie ważne jest uczenie właściwych postaw społecznych – współpracy w grupie, otwartości, kreatywności, innowacyjności, które są niezbędne w przyszłym życiu zawodowym.

GALERIA ZDJĘĆ

ZADANIE 2: Doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego dla realizacji zajęć w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

W ramach zadania kupiono pomoce dydaktyczne oraz niezbędny sprzęt wzbogacający pracę nauczyciela i ukierunkuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć:

 1. Rekwizyty do zabaw tanecznych
 2. Zestawy do zajęć muzycznych/instrumenty
 3. Stroje do zajęć taneczno – ruchowych
 4. Płyty CD
 5. Zestawy do zajęć badawczych
 6. Zestawy do zajęć plastycznych
 7. Pomoce do nauki j.angielskiego
 8. Pomoce do zajęć kulinarnych
 9. Słowniki obrazkowe
 10. Programy multimedialne
 11. Dary Froebla/pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych

Zakupiono sprzęty:

 1. Tablice multimedialne
 2. Sprzęt nagłaśniający
 3. Laptopy do zajęć z dziećmi
 4. Zestaw Lego Education
 5. Projektor z zestawem
 6. Drukarka
 7. Aparat fotograficzny
 8. Wizualizer
 9. Drobne umeblowanie niezbędne do prowadzenia zajęć
 10. Keybord
 11. Mobilna scena

GALERIA ZDJĘĆ

ZADANIE 3: Realizacja zajęć w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Prowadzone są zajęcia w zakresie:
1) wyrównania szans edukacyjnych
2) działania socjoterapeutyczne
3) zajęcia logopedyczne

Organizując zajęcia w zakresie wyrównania szans nastąpi wyrównanie dysharmonii rozwojowej, korygowanie zaburzonych funkcji. Zostaną stworzone najkorzystniejsze warunki pełnego i wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci poprzez organizowanie zajęć symulacyjnych mających na celu usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych w okresie poprzedzającym naukę w szkole.
Działania socjoterapeutyczne – inteligencja emocjonalna odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka, od tego jak radzimy sobie z naszymi emocjami zależy sukces dziecka w szkole.
W trakcie tych zajęć będzie położony nacisk na rozwój i wzmacnianie osobowości dziecka, uczenie się nazywania i odróżniania przezywanych emocji odreagowywania emocjonalnego i uczenia się korzystniejszych dla dziecka zachowań. W ćwiczeniach logopedycznych będą podjęte działania polegające na stymulowaniu rozwoju mowy i języka tak aby wszystkie dzieci osiągnęły sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy, umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia, oraz opanowały umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

W ramach tego zadania prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz umożliwiające dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym:

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. Zajęcia logopedyczne
 3. Gimnastyka korekcyjna
 4. Zajęcia rewalidacyjne
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne
 6. Zajęcia z umiejętności koncentracji
 7. Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych
 8. Zajęcia integracji sensorycznej i integracji przetrwałych
 9. Nauka pływania
 10. Wczesne wspomaganie

GALERIA ZDJĘĆ

ZADANIE 4: Doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego dla realizacji zajęć w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
w zakresie stwierdzonych deficytów i umożliwiające dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym

W ramach zadania zakupiono poniższe pomoce dydaktyczne

 1. Programy i pomoce logopedyczne, walizka logopedyczne
 2. Programy multimedialne/wspierające rozwój
 3. Pomoce niezbędne do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
 4. Gry ruchowe/ korekcyjno - kompensacyjne
 5. Pomoce do zajęć terapeutycznych
 6. Puzzle/układanki/tablety manipulacyjne

Zakupiono sprzęt i wyposażenie:

 1. Komputer z oprogramowaniem, laptopy oraz tablety z klawiaturą
 2. Wyposażenie sali gimnastycznej
 3. Wibratory logopedyczne
 4. Tablice interaktywne/multimedialne
 5. Wieże/odtwarzacze CD
 6. Plac zabaw do zajęć ruchowych
 7. Sprzęt rehabilitacyjny
 8. Projektor/rzutnik
 9. Projektor z wraz z tablicą interaktywną
 10. Wyposażenie placu zabaw w jednym z przedszkolu

GALERIA ZDJĘĆ

ZADANIE 5: Wydłużenia godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego

Zadanie będzie realizowane w 1 ośrodku wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 placówka będzie pracowała w godzinach od 6:00 do 18:30.

ZADANIE 6: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

W ramach zadania nauczyciele będą brali udział w szkoleniach/kursy lub studiach podyplomowych z dziedziny kompetencji kluczowych, wyrównania szans oraz rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w 7 blokach tematycznych:

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcących kompetencje kluczowe
 2. Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z tańca i rytmiki
 3. Szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego
 4. Przygotowanie nauczycieli do pracy z wychowankiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Przygotowane nauczycieli do pracy z wychowankiem niepełnosprawnym
 6. Doskonalenie umiejętności z pedagogiki specjalnej (warsztaty, terapie, studia)
 7. Szkolenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

 

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel