Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu:

„Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”.

Nazwa programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy o przyznaniu pomocy:

Nr 00001-65171-UM0800001/17

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10.10.2017r.

Aneks nr 1/2018 do umowy o dofinansowanie:

Zawarty w dniu 13.02.2018r.

Aneks nr 2/2019 do umowy o dofinansowanie:

Zawarty w dniu 15.04.2019 r.

Wartość projektu:

2.797.392,92 zł - całkowite wydatki projektu

Kwota wydatków kwalifikowalnych:

1.562.826,65 zł – wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

Wysokość dofinansowania:

994.426,00 zł - (co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Październik 2017 r. - wrzesień 2019 r.

Zakres inwestycji (opis operacji):

Prowadzona inwestycja obejmowała swoim zakresem przebudowę starego i zdegradowanego targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu celem poprawy funkcjonalności oraz dostosowania do obecnych norm i przepisów. Dzięki realizacji tego zadania spełniono zakres rzeczowy poddziałania PROW, który zakładał wsparcie dla inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Modernizacja targowiska miejskiego mieści się także w ramach założeń typu operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów. Zakres zrealizowanych prac polegał na wykonaniu dwóch wiat handlowych otwartych ze stanowiskami handlowymi (zgodnie z HRF – stanowiska handlowe otwarte wiata A1, wiata A2), wykonaniu stanowisk handlowych zamkniętych (zgodnie z HRF – stoiska handlowe zamknięte), wykonaniu budynku administracyjno-socjalnego (zgodnie z HRF – budynek administracyjno-socjalny) oraz pracach związanych z rozbiórką istniejących i budową nowych nawierzchni dróg i chodników oraz małej architektury w obrębie placu targowego (zgodnie z HRF – plac targowy [tereny utwardzone (…)]. Całość realizacji uzupełniły zieleńce (tereny zielone) i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Integralną częścią zrealizowanego zadania były także kompleksowe roboty elektryczno-energetyczne oraz prace w kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym wody zimnej i ciepłej. Wytworzona infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

tabliczka targowisko damrota

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel