Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I

2 – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Nazwa programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:

2 – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie:

2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektu:

2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Nr umowy o dofinansowanie:

POIS.02.05.00-00-0031/16

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

17.11.2016 r.

Wartość projektu:

4 972 718,47 PLN

Wysokość dofinansowania:

4 226 810,69 PLN co stanowi 85 % wartości projektu

Okres realizacji inwestycji:

2016-2018

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Kędzierzynie-Koźlu poprzez ich kompleksowy rozwój na obszarze miasta.Za cele szczegółowe projektu uznano dodatkowo ograniczenie występowania na terenie miasta roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Kędzierzyna-Koźla poprzez usunięcie roślin zamierających i zagrażających ruchowi drogowemu i pieszemu. Realizacja projektu przyczynie się także do zwiększenia bioróżnorodności terenów zielonych w Kędzierzynie-Koźlu z uwagi na planowanie wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni oraz nasadzenia rodzimych gatunków roślin (tym samym zapewnienie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej fauny i flory). Uzupełniającym elementem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody  w postaci m. in. karmników, poideł i budek dla ptaków oraz utworzenie funkcjonalnej infrastruktury  dla  udostępniania zieleni (m. in. ciągi pieszo-rowerowe i elementy małej architektury).

Planowane efekty:

W ramach przedmiotowego projektu na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle planuje się utworzenie 4 skwerów (przy budynku krytej pływalni, przy ul. Bolesława Krzywoustego, przy ul. Bolesława Chrobrego oraz na terenie Placu Pamięci Rodła), odnowienia zieleni przyulicznej przy ul. Xawerego Dunikowskiego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, a także odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia. W ramach zaplanowanych działań przewidziano również wykonanie elementów ułatwiających dostęp do terenów zielonych, takich jak ciągi pieszo-rowerowe i elementy małej architektury.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu:

Zadanie 1 Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 2 Utworzenie skweru na Placu Pamięci Rodła w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 3 Utworzenie skweru przy ul. Bolesława Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 4 Utworzenie skweru przy ul. Bolesława Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 5 Rozwój terenów zieleni (odnowienie zieleni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 6 Rewaloryzacja i odnowienie terenów zieleni na osiedlu Blachownia)

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel