Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia stron u Prezydenta Miasta i jego Zastępców

(Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle)

ROZDZIAŁ XIII. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 52. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków dotyczących sposobu działania Urzędu Miasta należy do obowiązków:

 1. Prezydenta Miasta,
  - Zastępców Prezydenta Miasta,
  - Sekretarza Miasta,
  - Skarbnika Miasta;
 2. Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta właściwych ze względu na przedmiot skargi lub wniosku.

§ 53.1. Skargi dotyczące działalności Prezydenta Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje organ wskazany w przepisach o postępowaniu administracyjnym.

 1. Prezydent Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach:
  - objętych zakresem zadań i nadzoru Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, jeżeli podejmowane przez nich działania stanowią przedmiot skargi;
  - objętych zakresem zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta podległych bezpośrednio Prezydentowi, jeżeli podejmowane przez nich działania stanowią przedmiot skargi lub wniosku;
  - których problematyka przekracza zakres nadzoru sprawowanego przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.
 2. Zastępcy Prezydenta przyjmują strony oraz rozpatrują skargi w sprawach objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Skarbnik Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Urzędu.
 4. Sekretarz Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach:
  - objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta;
  - określonych w ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4 podczas nieobecności Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika Miasta - na podstawie udzielonego imiennego upoważnienia.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują strony i rozpatrują skargi w sprawach objętych zakresem zadań podległych pracowników.

§ 54. Wnioski przyjmują i rozpatrują organy oraz osoby właściwe ze względu na przedmiot wniosku zgodnie ze statutem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz przepisami niniejszego regulaminu.

§ 55.1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta rejestrowane są w centralnym rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny niezależnie od miejsca ich wpływu oraz właściwości do rozpatrywania.

 1. Skargi i wnioski złożone ustnie przyjmuje się do protokołu.
 2. Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00-16.30.
 3. Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zobowiązani są powierzyć przyjmowanie, ewidencjonowanie i kontrolę terminowego rozpatrywania skarg określonych w § 55 ust 6 oraz wniosków określonych w § 56 imiennie wyznaczonemu pracownikowi.
 5. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta prowadzą spisy skarg i wniosków przez nie załatwianych.
 6. Wydział Organizacyjny koordynuje sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poprzez:
  - prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
  - przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Radzie Miasta;
  - przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad terminowością i rzetelnością ich załatwienia;
  - nadzór nad terminowym przygotowaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne, materiałów niezbędnych do właściwego rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.
 7. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle określają odrębne przepisy.
 8. Ogólny nadzór nad postępowaniem w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta sprawuje Sekretarz Miasta.

Przyjęcia stron- mieszkańców przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta w zakresie skarg i wniosków

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel