Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz w zależności od okoliczności występujących
w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,
 2. niepełnosprawność,
 3. ciężka lub długotrwała choroba,
 4. wielodzietność,
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 6. alkoholizm lub narkomania,
 7. rodzina niepełna.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu:

 1. do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
 2. do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie:

 1. którzy zamieszkują na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,
 2. w rodzinie których zaistniało w/w zdarzenie.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel