Biuletyn Informacji Publicznej

Kompleksowe wsparcie procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Kompleksowe wsparcie procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

OŚ PRIORYTETOWA:

09- Wysoka jakoś edukacji

DZIAŁANIE:

09.01 – Rozwój edukacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.01-16-0014/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

30.10.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

959 354,31

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

911 386,58

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn – Koźle

OKRES REALIZACJI:

01.10.2018 – 30.10.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach projektu zostaną zrealizowane wszystkie wymienione w regulaminie konkursu typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 w zakresie: kształcenia kompetencji kluczowych, tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wspomagania szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem, rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zaplanowano 12 zadań merytorycznych zgodnie z pkt 5.1 wniosku. Wszystkie działania wynikają bezpośrednio z potrzeb uczniów i nauczycieli, które zidentyfikowano na podstawie opracowanych przez placówki oświatowe diagnoz. Zapotrzebowania szkół, uczniów, nauczycieli w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia zdiagnozowano indywidualnie. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez poszczególne szkoły oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Na potrzebę realizacji projektu wskazują również wyniki z egzaminów zewnętrznych publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Zgodnie z publikowanymi oficjalnymi zestawieniami wyników z lat 2012-2014, aż 11 z 22 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, uzyskuje słabsze wyniki w skali regionu (7 z 12 szkół podstawowych i 4 z 8 szkół gimnazjalnych; z dwóch szkół nie było możliwe porównanie wyników, gdyż SP nr 20 prowadzi edukację tylko w klasach 1-3, natomiast PG nr 6 przeprowadziło pierwszy egzamin dopiero w 2014r.). Realizacja kompleksowego projektu, obejmującego wszystkie typy działań, ma na celu rozwiązanie problemów i zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 2 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 3 Wrzesień 2019 (wtorek)
4
5
Events of the day 6 Wrzesień 2019 (piątek)
Events of the day 8 Wrzesień 2019 (niedziela)
9
11
Events of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek)
Events of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek)
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
16
17
18
19
Events of the day 20 Wrzesień 2019 (piątek)
Events of the day 21 Wrzesień 2019 (sobota)
Events of the day 22 Wrzesień 2019 (niedziela)
23
24
25
26
27
28
29
30
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter