Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, na mocy atr. 4 (1) przedmiotowej ustawy powołał zarządzeniem Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań Komisji należy m.in. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Komisji:  

 1. Przewodniczący: Sylwester Kocot
 2. Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Gawin
 3. Sekretarz: Magdalena Sławińska-Duk
 4. Członkowie: Marianna Kałużyńska, Katarzyna Fert

Posiedzenia Gminnej Komisji odbywają się trzy razy w miesiącu - w wyznaczone środy od godziny 15:30 w sali 420

Terminy posiedzeń Gminnej Komisji:

 • 11 września 2019
 • 18 wrzesień 2019
 • 25 wrzesień  2019
 • 2 październik 2019
 • 16 październik 2019
 • 23 październik 2019
 • 9 styczeń 2019

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnią również dyżury w każdą środę w godzinach od 14.00 do 15.30 w pokoju 420.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel