Wydanie dowodu osobistego

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz (druk) wniosku o wydanie dowodu osobistego
 2. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 3. odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa) lub odpis skrócony aktu małżeństwa - dokumentów tych nie załącza się, jeżeli zostały one sporządzone w USC w Kędzierzynie-Koźlu lub osoba ubiega się o ponowne wydanie dowodu osobistego, a dane w nim zamieszczone nie uległy zmianie.
 4. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego - na żądanie organu ( dotyczy osób, co do których dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa)
Ponadto do wglądu należy przedstawić dotychczas posiadany dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego (paszport, legitymacja szkolna itp.)

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia wniosek składają obydwoje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Za osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jedno z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd. Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku, które określa termin odbioru dowodu. Dane osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego niezwłocznie przekazywane są w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w celu wytworzenie dowodu osobistego. Jeżeli przekazanie danych w wyżej wskazanym trybie nie jest możliwe z przyczyn technicznych dane przekazywane są do właściwego ministra na informatycznym nośniku danych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. Dowody osobiste wydaje się niezwłocznie po ich otrzymaniu z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego potwierdzenie złożenia wniosku o jego wydanie podlega zwrotowi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Władysława Planetorza 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pok. 4; tel. 077 40-50-319

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 1. od ukończenia 18 roku życia,
 2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Formularz(e) do pobrania:

 Pobierz wniosek »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydanie dowodu osobistego  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-23 00:00:00 
Przygotował: Elżbieta Fiołek 
Odpowiedzialny: Elżbieta Fiołek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-06-10 12:17:14 
Statystyki  »   Szczegóły  »