Wydanie dowodu osobistego

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek- może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej:
  1. złożenie wniosku w formie papierowej odbywa się w drodze złożenie w siedzibie organu dowolnej gminy
   wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza lub w drodze podpisania przez wnioskodawcę formularza
   wypełnionego przez pracownika tego organu
  2. wniosek wnoszony w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
   weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 2. kolorową fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry , obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  1. Fotografia dołaczana do wniosku składanego w postaci papierowej winna być wykonana na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonych do drukarek.
  2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej zamieszcza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczajacej 2,5 MB.
 3. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa - na żądanie organu ( dotyczy osób, co do których dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL)

Ponadto do wglądu należy przedstawić dotychczas posiadany dowód osobisty lub paszport albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Za osobę małoletnią (za wyjątkiem osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało mniej niż 30 dni) oraz osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek składa odpowiednio: jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia). Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Dowody osobiste wydaje się niezwłocznie po ich otrzymaniu z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dowód odbiera osobiście. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Władysława Planetorza 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pok. 4; tel. 077 40-50-319

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U z 2010r., nr 167, poz.1131 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212)

Dodatkowe informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 2. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację,
 4. uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Formularz(e) do pobrania:

 wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej
wniosek o wydanie dowodu osobnego w postaci elektronicznej

Wniosek on-line:


https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugicentralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydanie dowodu osobistego  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-23 00:00:00 
Przygotował: Elżbieta Fiołek 
Odpowiedzialny: Elżbieta Fiołek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-09-22 10:00:05 
Statystyki  »   Szczegóły  »