nabór na stanowisko ds. profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej w PMS
Ogłoszenie nr 17/08
z dnia 22 sierpnia 2008r.
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłasza nabór na stanowisko
ds. profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 
1.              Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)      niekaralność za przestępstwa,
4)      nieposzlakowana opinia,
5)      wykształcenie wyższe,
6)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy poza siedzibą Urzędu Miasta,
2.              Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
1)      znajomość przepisów z zakresu:
a)      samorządu gminnego,
b)     działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c)      zakładów opieki zdrowotnej,
d)     pomocy społecznej,
e)      finansów publicznych,
f)      postępowania administracyjnego,
g)     instrukcji kancelaryjnej,
2)      umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),
3)      dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.
3.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1)      systematyczne gromadzenie aktów prawnych dot. ochrony zdrowia ludności i ich aktualizacja,
16) gromadzenie przepisów nt. zasad funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-wychowawczych,
2)      współpraca z zakładem opieki zdrowotnej w zakresie udzielenia pomocy materialnej placówkom służby zdrowia,
3)      opracowywanie, przedkładanie prezydentowi miasta projektów działań oraz planów rzeczowo-finansowych i wydatków w zakresie zwalczania i zapobiegania chorobom w mieście,
4)      zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego w zakresie kompetencji Gminy,
5)      tworzenie, zmiana typu, uruchomienia aptek, 
6)      oświata sanitarna,
7)      opieka profilaktyczna,
8)      gromadzenie informacji o najczęściej występujących chorobach zawodowych w mieście, analiza przyczyn ich występowania,
9)      meldunki o zachorowaniach, zgłaszanie organom PIS, a także określonym zakładom społecznym służby zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości,
10) pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przewozu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
11) organizowanie pomocy doraźnej rodzinom osób uzależnionych,
12) organizowanie i koordynacja a także prowadzenie ewidencji, zbioru dokumentacji oraz sprawozdawczości działań w zakresie pomocy materialnej dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, awarii, katastrof, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym zasięgu udzielanej za pośrednictwem UM,
13) współdziałanie z jednostkami w realizacji programów (MOPS i inne),
14) ewidencja jednostek pomocy społecznej i nadzór nad ich działalnością,
15) tworzenie pełnego kompletu przepisów dot. opieki społecznej i rehabilitacji inwalidów,
16) współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielenia pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
17) rehabilitacja zawodowa i społeczna,
18) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
19) opracowywanie danych do budżetu gminy i jego zmian oraz przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
20) współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
21) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Policją, fundacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi,
22) przygotowywanie i przedkładanie Wydziałowi Strategii Rozwoju i Promocji Miasta dokumentacji obejmującej znajdujące się w zasobach Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia dane rzeczowe i finansowe, niezbędne do prowadzenia postępowania w sprawie pozyskania przez Gminę dotacji, kredytów i pożyczek oraz innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań niniejszego wydziału.
4.              Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
2)      list motywacyjny,
3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a)      wykształcenie (dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych),
b)      staż pracy, w tym w pracy w administracji samorządowej lub rządowej (np. świadectw pracy),
c)    posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
5)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
6)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracypoza siedzibą Urzędu Miasta (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia),
W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia.
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
Wyrażam zgodę na:
1)      przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
2)      przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,
dla potrzeb procesu naboru na stanowiskods. profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia” prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 
7)      komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko objęte naboremuprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.
5.              Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1)      ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowiskods. profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowiaosobiście w  siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn‑Koźle ul. Piramowicza 32 w pokoju 108 lub kancelarii Urzędu Miasta – pokój 23 w godz. 800 ‑ 1500 lub pocztą w terminie do dnia 5.09.2008r.;
Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
2)      postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o  pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
3)      po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.kedzierzynkozle.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta” oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.kedzierzynkozle.pl w menu „Ogłoszenia” zakładka „Praca w Urzędzie Miasta” upowszechniona zostanie informacja zawierająca listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Z każdym z kandydatów ujętych na liście, o której mowa wyżej zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie podanym w przedmiotowej informacji;
 
Informacji o przebiegu postępowania udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego –Urszula Brudnowska– pok. 108, tel. 40-50-333, kadry@kedzierzynkozle.pl.
 
 
6.              Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na:
1)      stronie internetowej Urzędu Miasta (www.kedzierzynkozle.pl)
2)      stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kedzierzynkozle.pl)
3)      tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32.
 
7.              Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
 
z up. Prezydenta Miasta
 
 
Brygida Kolenda-Łabuś (-)
Zastępca Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: nabór na stanowisko ds. profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej w PMS 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-08-22 00:00:00 
Przygotował: Urszula Brudnowska 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2008-08-22 
Statystyki  »   Szczegóły  »